ترنزیشن پریمیر پرو بی رول B-ROLL

 

ساختن اسان ترنزیشن در پریمیر ، ترنزیشن پریمیر پرو انواع مختلف دارد که در این برنامه به آموزش ساخت ترانزیشن بی رول پرداخته ایم  

در این آموزش شما نحو تصویر برداری با دوربین برای ساخت ترنزیشن بی رول را یاد میگیرید 

ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ترنزیشن ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي داوران و ﻣﻨﺘﻘﺪان ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ اﺳﺖ 

زیرا ترانزیشن ﮐﺎر ﺳﺎده اي ﻧﺒﻮده و اﺣﺘﯿﺎج ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ذوق هنری ﻓﯿﻠﻢ ﺳﺎز و تدوینگر دارد . 

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

آدرسهای من دراینترنت و شبکه های اجتماعی 

Website: https://www.nimartography.com

Instagram : https://www.instagram.com/nimartography

telegram : https://t.me/nimartography

#ترنزیشن_پریمیر​ 

#پلاگین_پریمیر​ 

#Nimartography

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬