نمونه کار 

 

در این ویدئو از تکنیک های B ROLLوVFX  استفاده شده  

VFXفرآیند ساخت و دستکاری تصاویر تولید شده توسط کامپیوتر است که با فیلم های واقعی ترکیب می شون

 vfx هنگامی در ساخت فیلم استفاده می شود که فیلم برداری آن قسمت از فیلم به شدت پرهزینه، 

خطرناک و حتی غیرممکن باشد.vfx بنابراین جلوه های ویژه یکی از مهمترین عناصر فیلم سازی است و معمولاً در طول مرحله پس از تولید یک فیلم انجام می شود

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

آدرسهای من دراینترنت و شبکه های اجتماعی 

Website: https://www.nimartography.com

Instagram : https://www.instagram.com/nimartography

telegram : https://t.me/nimartography

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

جلوه های ویژه# 

درافترافکتVFX#​

Nimartography#